Població mundial

Per a altres significats, vegeu «Augment (desambiguació)».

La població mundial era de 7,599 milions de persones el 5 de febrer del 2018.[1]

Segons les estimacions de les Nacions Unides, la població mundial va arribar a 5.300 milions l'any 1990 i augmenta cada any més de 90 milions de persones. L'índex de creixement actual (dades del 2002) anual està en 1,7%. L'any 1970 es va arribar al màxim, situat en 2,0%. No s'espera que l'increment anual absolut comenci a baixar fins ben entrat el segle XXI. La població mundial estimada per l'Oficina del Cens dels Estats Units és de 7.400 milions d'habitants (agost del 2016).

Àsia, el continent on viuen dos terços de la població mundial, hauria acollit l'ésser humà número 7.000 milions el dia 31/10/2011. L’ONU va triar com a nadó símbol Danica Camacho, a Filipines, un dels països més pobre del planeta i el dotzè país més poblat del planeta, amb 94,9 milions d’habitants, dels quals el 54% tenen menys de 25 anys. En només 12 anys la Terra ha passat de 6.000 milions d’habitants (el 1999) a 7.000, el creixement demogràfic més vertiginós de la història. Cada any neixen 83 milions de persones. A l'Índia, cada minut hi ha 51 naixements. L'Àfrica subsahariana, amb 883 milions, és on més ha crescut la població les darreres dècades. Des de 1980, el major creixement de població s’ha concentrat als països més pobres, la qual cosa dificulta l’eradicació de la pobresa.

Però aquest creixement de la població és desigual per zones, ja que Europa i Amèrica del nord viuen un cert estancament demogràfic. Segons l’ONU, l’estimació per a Espanya és de 46,2 milions d’habitants per a l'any 2012. D’aquí al 2050, aquesta xifra només augmentarà fins a 49,1 milions. El país creix al ritme del continent: en els últims 30 anys, Europa ha passat de 693 a 740 milions d’habitants.

Diversos autors i corrents d'opinió s'han mostrat preocupats per un excessiu creixement de la població humana en els darrers segles. Aquest problema es traduiria en una excessiva pressió demogràfica amb una sèrie de conseqüències a tots nivells: social, polític, econòmic i natural.