Mallorquí

Aquest article tracta sobre el parlar mallorquí. Si cerqueu el gentilici, vegeu «mallorquins».

El mallorquí és el dialecte català parlat a l'illa de Mallorca, subdialecte del català balear. Es tracta d'un dialecte consecutiu format per colonització des de l'àrea del català central. La seva característica principal, compartida amb els altres subdialectes insulars, inclòs l'alguerès, és l'arcaisme, resultat del fet que el seu territori sigui insular i alhora una àrea lateral. Aquesta posició, però, també ha afavorit l'aparició de dialectalismes actius.

Història

El substrat del català baleàric és diferent del del català continental (pretalaiòtic a totes les illes; talaiòtic, a Mallorca i Menorca; púnic, a Eivissa, els dos darrers procedents de la Mediterrània oriental), però n'han quedat restes minses, limitades a la toponímia. Gairebé no han quedat restes, tampoc, dels superstrats germànic (vàndal) i hel·lènic (de la dominació bizantina). De l'element aràbic en resten molts més topònims que dels substrats i alguns noms comuns, de vegades, però, l'origen d'aquests darrers arabismes no és insular. Al costat dels arabismes hi ha l'element tamazight o berber, cada cop més conegut, procedent de la primera colonització musulmana i de les dominacions almoràvit i almohade, posteriors. Pel que fa a les restes del llatí, l'estadi darrer del qual desaparegué amb l'arabització, són abundants també en la toponímia, sota el nom cada cop més criticat de mossarabismes, la seva revisió n'ha fet minvar el nombre, així com en el lèxic comú, on no sempre és segura llur identificació.

El canvi de la població a Mallorca per la colonització catalana a partir de 1229 representà l'arraconament de la població autòctona capaç de transmetre les restes de les llengües anteriors, no sols en el lèxic comú sinó també en la toponímia. Molts de topònims s'oblidaren o foren substituïts per topònims catalans i en el cas d'altres s'errà en la localització o foren mal transmesos a través de transcripcions en formes llatinitzades. Els trets dialectals del mallorquí són, doncs, la majoria passius, procedents sobretot del català empordanès salat i, una minoria, de les relacions amb els comtats catalans nord-pirinencs, dins la Corona de Mallorca. L'origen d'alguns d'aquests dialectalismes, però, podrien ser les relacions amb les propietats occitanes de la mateixa Corona de Mallorca, sobretot amb Montpeller. Pel que fa als dialectalismes actius, llur estudi n'haurà de determinar l'origen (no s'ha avaluat encara la influència de les colònies italianes medievals a la ciutat de Mallorca).

El coneixement de la formació del dialecte mallorquí depèn, doncs, dels estudis històrics, sobretot a partir de les fonts que informen dels registres orals informals, sobretot llibres de cort reial i de dades i rebudes. Aquestes fonts, i algunes de formals, ens donen notícia de l'existència de trets dialectals desapareguts. L'objecte d'estudi més interessant és l'origen i la cronologia dels dialectalismes actius en el sistema fonètic, cap dels quals té una difusió general a l'illa, però.

Des del punt de vista cronològic també, alguns dialectalismes passius representen estadis medievals de la llengua general o del català oriental, identificats, doncs, amb la llengua clàssica.

De l'existència d'alguns mallorquinismes ja en donà testimoni al s. XV el cronista Pere Joan Carbonell en les seves Regles de esquivar vocables o mots grossers o pagesívols ( c. 1492), al costat de l'existència de formes pròpies d'altres regions, característiques del llenguatge vulgar. Al costat d'aquesta identificació, hi ha, però, testimonis de la consideració de la puresa de la llengua catalana a les Illes Balears, en la Crònica de l'empordanès Ramon Muntaner, i en l'obra del tortosí Cristòfor Despuig Los Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1557), el qual l'atribueix a l'aïllament geogràfic.

L'existència de trets dialectals no es reflectí en l'aparició d'un nom específic per a la varietat dialectal. La primera denominació de la llengua catalana amb el gentilici mallorquí apareix en el pròleg de la traducció de les Paradoxes de Ciceró feta per Ferran Valentí. Valentí hi oposa a la universalitat de la llengua llatina el caràcter popular, local i familiar del català, que anomena "vulgar materno e mallorquí segons la ciutat on só nat e criat e nodrit" (1450). "Mallorquí" s'hi refereix, doncs, al català de la ciutat de Mallorca, après per Valentí de sa mare i dels carrers i places. Endemés, a la mateixa obra, Valentí fa una afirmació explícita de la catalanitat del mallorquí Ramon Llull, del valencià Nicolau Quilis, i del barceloní Bernat Metge, que considera d'una mateixa nacionalitat. Els texts posteriors en els quals apareix la denominació mallorquí i lengua mallorquina no presenten trets dialectals, aquestes denominacions són un reflex, doncs, de l'organització administrativa, del títol de Regne de Mallorca; es tracta d'un cas paral·lel al de l'ús de la denominació valencià i llengua valenciana al Regne de València.