Llista de mots grecs emprats en la composició de paraules

Morfemes creats a partir de mots grecs

Taula de mots grecs emprats per a la composició de paraules
tema principalètimsignificatvariantexempleobservacions
acant-grec ákanthaespina, punxaacanto-; -acantacantocèfal, acantòcit, acantozooide; celacant
acefalo-grec aképhalossense capacefalocàrdia, acefalocist, acefalòpode
aco-grec ákosremeiacografia
acro-grec ákron, "cim, punta"situat a dalt, a l'extermacr-acràndria, acrofòbia, acròpoli
actino-grec aktís, "raig de llum"relacionat amb l'actinisme o amb una estructura radiadaactin-actiniaris, actinoftalm, actinologia
acto-grec ákhthos, "pes, càrrega"activitat, movimentactografia, actograma
acu-2grec akoúo, "escoltar"relatiu a l'oïda-acúsia (del grec akoúsis, "audició")acufen, acufonia, acúmetre; ambliacúsiasin.:* acusmat-
acusmat-grec ákousma, "la cosa escoltada"relatiu a l'oïdaacusmatagnòsia, acusmatamnèsiasin.:* acu-2
adelfo-grec adelphósgermà-adelf(a)adelfofàgia, adelfogàmia; diadelf, monadelf, poliadelf
adelo-grec ádelosamagat, no aparentadelofici, adelomicets, adelomorf
adeno-grec adénglàndulaaden-, adeni-adenàlgia, adenectomia, adenopatia
afro-2grec aphrósescumaafròmetre
agmato-grec ágma, "fragment, fractura"fracturaagmatologia
-agog(a)grec agogós, "conductor"que portacolagog, demagog, pedagog
-agogiagrec agogé, "conducció"manera de portar algúdemagògia, pedagogia
agora-grec agorá, "plaça pública, mercat"espai públic on hi ha molta gentagorafòbia
-agragrec ágra, "caça"atac de dolor agutpoagre (antigament poagra), quiragra
agro-grec agróscampagrònom, agropecuari, agroturismesin.:* agri-
agrosto-grec ágrostis, "gram" (planta)gramíniaagrostemina, agrostòleg
aleuro-grec áleuronfarinaaleuròdids, aleuròmetre
-algèsiagrec álgos, "dolor"sensibilitat al doloranalgèsia, termoalgèsia
algo-1grec álgosdoloralge-, algi-1, algio-; -àlgiaalgedònic, alginuresi, algofília, algòmetre; encefàlgiacom a sufix, indica la part del cos on hi ha dolor
al·lanto-grec allás, "embotit, salsitxa"en forma d'embotital·lant-al·lantiasi, al·lantogènesi, al·lantoide
al·lelo-grec allélon, "recíproc"al·lel-al·lelal·lelomorfisme, al·lelopatia; dial·lel
al·lo-grec állos, "altre"emprat per denotar variació, alteracióal·l-al·lèrgia, al·lòcton, al·lomorf
al·lotrio-grec allótrios, "estrany, extern"estranyal·lotriofàgia, al·lotriomorf, al·lotriòsmia
amaxo-grec ámaxa, "carro"vehicleamaxofòbia
ambli-grec amblýs, "feble, fluix"que no té prou agudesaambliacúsia, ambliàfia, ambliopia
ametro-apòcope d'ametropiaametropiaametròmetre
amfi-grec amphía tots dos costats, de dues maneresamfibi, amfibologia, amfiteatre
ampelo-grec ámpelosvinyaampelòfag, ampelografia
anemo-grec ánemosventanemofòbia, anemògraf, anemòmetresin.:* eoli-
anto-grec ánthosflorantòfag, antofil·le, antogen
antropo-grec ánthroposésser humàantropologia, antropomorf, antropònim
aracno-grec arkhánearanyaaracnologia
-arcagrec árkho, "ser el primer", "manar"cap, cabdill, governantmonarcaEn algu8ns casos està aparellat amb el morfema -arquia, com per monarca/monarquia
arconto-grec arkon, arkhoniscàrrec, dignitatarcontologia
areo-1grec areiós, "relatiu a Ares o Mart"relatiu a Mart o a la guerraareografia, areotectónica
areo-2grec araiós, "lleuger"fluidaeròmetre, aerometria
argiro-grec árgyrosargentargiròfilsin.:argento-
aristo-grec áristos, "el millor"aristocràcia, aristodemocràciaen aristodemocràcia és apòcope d'aristocràcia
arque-grec árkho, "ser el primer", "manar"arquebisbat, arquegoni
arqueogrec arkhaîosantic, primitiuarque-arqueologia, arquencèfal
-arquiagovern, comandamentanarquia, monarquiaCerts compostos tenen correlació amb el morfema -arca com monarquia/monarca, en altres casos s'afegieix el sufix -ista com anarquia/anarquista; altres no tenen cap parell autarquia, oligarquia
arsenico-grec arsenikón, "viril", "vigorós"; "arsènic"arsenicòfag
artro-grec árthronarticulacióartr-artroscòpia, artàlgia
arxi-grec arkhé, "principi", "autoritat"arximorfema
asco-grec askós, "odre"ascogènesi
astaco-grec astkóscrancastaci-astacologia, astacicultura
asteno-grec asténeia, "feblesa"feble, feblesaasten-, -astèniaastenospèrmia, tromboastènia
astero-grec astérastreasteri-asterosismologia, asteriforme
astro-grec ástronastreastrologia, astronomia
atelo-grec atelés, "imperfecte", "incomplet"atelocàrdia
atero-apòcope d'ateroma <grec atéroma, "tumor", "papil·la"ateromaaterosclerosi
-atletagrec athlétes < grec âthlon "[premi d'una] lluita"atleta què ha de superar diverses provesbiatleta, triatletaForma una sèrie curta de noms aparellats amb el morfema -atló
-atlógrec âthlon "[premi d'una] lluita"biatló, triatló, decatlóForma una sèrie curta de noms aparellats amb el morfema -atleta
atmo-grec atmósvaporatmido-atmòlisi, atmidòmetre
-atòmic(a)grec átomos "indivisible"relatiu a l'àtommonoatòmic
auto-1grec autós, "mateix"propi, per ell mateixautocràcia, autocrítica
axio-grec axióo, "estimar, jutjar dignejustaxiologia
axo-grec áxoneixaxoplasmasin.:* axi-
balano-grec bálanosglandbalanoplàstia
baro-grec báros, "pes"pes, pressióbar-, -bar2, -bar(a), bari--bar2 forma compostos aguts, -bar(a) forma adjectius plans
bato-grec bathýspregon, fondo-bata, bati-2batiscaf, batofòbia, acròbata
belone-grecagullabeloni-belonefòbia, beloniformesin.:* aci-, aciculi-, acu-1, aculeï-
bento-grec bénthos, "fons", "abisme"fons pelàgicbentoplàncton
beta-grec beta, segona lletra de l'alfabet[radiacions] betabetateràpia
biblio-grec biblíonllibrebibliolatria
bio-grec bíosvidabiologia
-bigrec bíosorganisme o microorganisme-bios, -bionthalòbios, microbi, acrobiont
-biosigrec bíosis, "mitjà de subsistència"vida, forma de vidaaerobiosi, simbiosi
blasto-grec blastós, "germen"desenvolupament cel·lular i embrionari-blastblastòcit, odontoblast
blefaro-grec blépharonparpellablefar-blefaroconjuntiviti, sblefarectomia
blenno-grec blénnamucositatblennoftàlmia
bol-1grec bólosacció de llançardiscòbolÉs homònim de
boreo-grec bóreiosseptentrional-borealboreoalpí, circumborealsin.:*
botano-grec botáneplantabotanòfil
botrio-1grec bóthrionforadet, alvèolbotriocèfal
botrio-2grec bótrysraïmbotrioide, botriomicosisin.:*
bradi-grec bradýslentbradicàrdia
branquio-grec brágkhionbrànquiabranquioma
braqui-1grec brakhýscurtbraquicèfalÉs homònim de braquio- en la forma reduïda (braqui-2); sin.:* brevi-
brio-grec brýonmolsabriòfil
bromato-grec brômaalimentbromatòleg
bronco-grec brógkhos, "gorja", "tràquea"bronqui-broncoconstrictor, bronquiòlisi
bronto-grec bronté, "tro"tempestabrontologia
bruxo-grec brymós, "carriqueix (de dents)"brux-bruxomanía, bruxisme
dendro-grec déndronarbredendroclimatologia, dendrologiasin.:*
eoli-grec Aíolos. "Èol" (déu del vent)venteolífon, eolípilasin.:* anemo-
epi-a sobreepíleg, epidural, epidermis
fico-grec phýkosalgaficòleg, ficoteca, ficoxantinasin.:* algo-2
hetero-grec héterosdiferentheter-heterodox, heteromorf, heterosexualant.:* homo-
hidro-grec hýdoraiguahidroavió, hidroelectricitat, hidroteràpiasin.:* aqua-
homo-1grec homósel mateix, igualhomòfon, homolateral, homosexualsin.:* iso-, equi; ant.:* hetero-; homònim d'
icosa-grec eíkosivinticosi-icosàedre, icosàgon, icositetràedre
ictio-grec ikhthýspeixictiofàgia, ictiòleg, ictiosaure
iso-grec ísosel mateix, igualisòbara, isometria, isòtopsin.:* homo-, equi-
ornito-grec órnisocellornitofauna, ornitologia, ornitorincsin.:* avi-
talasso-grec thálassamartalassocràcia, talassòfit, talassoteràpia
taqui-ràpidtaquigrafia, taquicàrdia
  • * La marca sin. ("sinònim") és emprada per indicar altres morfemes amb significat similar, en alguns casos tenen el mateix significat i el fet que s'utilitze l'un o l'altre depèn dels altres elements que entren en composició, el més freqüent és la coexistència de morfemes creats a partir de mots llatins amb morfemes creats a partir de mots grecs per poder donar un aspecte homogeni al mot resultant. Per exemple en "'dendrologia'" (dendro, "arbre"; logia, "ciència") s'utilitzen dos components d'origen grec enfront a arboricultura (arbori, "arbre"; cultura "cultiu") on ambdós elements són d'origen llatí i en tots dos casos es necessitava un morfema per a arbre que anava a entrar en composició amb morfemes de distint origen.
    Quan es barregen dos o més elements de distinta procedència es parla d'híbrids, com és el cas d'ansiolític i radiografia (prefix llatí + arrel grega), o aconfessional i televisió (prefix grec + arrel llatina).
    En alguns casos hi ha un doblet a causa d'una variant (anxio-, ansio-) o d'una especificació del morfema (aci-, acu-, aciculi- i
    aculeï-).
  • * Els antònims duen la marca ant.

Vegeu també

Referències

  • Lluís López del Castillo: Diccionari de formació de paraules, Edicions 62 – ISBN 84-297-5103-3

Enllaços externs

Taula panllatina de formants cultes - Realiter. Xarxa Panllatina de Terminologia