Genètica

La genètica (del grec antic γενετικός genetikos 'genitiu', i aquest de γένος genοs 'llinatge'[1][2][3]), una disciplina de la biologia, és la ciència de l'herència i la variació en els éssers vius.[4][5] El fet que els éssers vius hereten caràcters dels seus progenitors s'ha utilitzat des de temps prehistòrics per a millorar conreus i animals per mitjà de la cria selectiva. Tanmateix, la ciència moderna de la genètica, que aspira a comprendre el procés de l'herència, començà amb el treball de Gregor Mendel a mitjans del segle XIX.[6] Malgrat que no coneixia la base física de l'herència, Mendel observà que els organismes hereten caràcters de manera diferenciada. Aquestes unitats bàsiques de l'herència s'anomenen «gens».

L'ADN és la base molecular de l'herència. Cada cadena d'ADN és una cadena de nucleòtids, que encaixen al centre per formar quelcom de semblant als esglaons d'una escala de cargol.

Els gens corresponen a regions de l'ADN, una molècula composta d'una cadena de quatre tipus diferents de nucleòtids – la seqüència d'aquests nucleòtids és la informació genètica que hereten els organismes. L'ADN existeix naturalment en forma bicatenària, és a dir, en dues cadenes en què els nucleòtids d'una cadena complementen els de l'altra. Cada cadena pot fer de plantilla per la creació d'una nova cadena complementària – aquest és el mètode físic per la creació de còpies de gens que poden ser heretats.

La seqüència de nucleòtids d'un gen és traduïda per les cèl·lules per produir una cadena d'aminoàcids, creant proteïnes – l'ordre dels aminoàcids en una proteïna es correspon amb l'ordre dels nucleòtids del gen. Això rep el nom de codi genètic. Els aminoàcids d'una proteïna determinen com es plega en una forma tridimensional; aquesta estructura és la responsable, al seu torn, del funcionament de la proteïna. Les proteïnes executen gairebé totes les funcions que les cèl·lules necessiten per viure. Un canvi en l'ADN d'un gen pot canviar els aminoàcids d'una proteïna i, per tant, alterar-ne la forma i la funció. Això pot tenir un efecte dràstic sobre la cèl·lula i l'organisme en conjunt. Dos altres factors que poden variar la forma de la proteïna són el pH i la temperatura.

Tot i que la genètica té un paper significatiu en l'aparença i el comportament dels organismes, és la combinació de la genètica amb les experiències de l'organisme la que determina el resultat final. Per exemple, mentre que els gens tenen un paper en la determinació de l'alçada d'una persona, la nutrició i la salut d'aquesta persona durant la infantesa també tenen un paper important.

Història

Article principal: Història de la genètica

Tot i que la ciència de la genètica té els seus orígens en els treballs teòrics de Gregor Mendel a mitjans del segle XIX, altres teories de l'herència el precediren. Una teoria popular durant els temps de Mendel era el concepte d'herència mixta, la idea que els individus hereten caràcters mesclats de manera homogènia dels seus pares. El treball de Mendel descartà aquesta hipòtesi, mostrant que els caràcters es componen de combinacions de gens distints i no d'una mescla contínua. Una altra teoria que tenia suport en aquella època era l'herència dels caràcters adquirits, la creença que els individus hereten caràcters consolidats pels seus progenitors. Aquesta teoria (associada habitualment amb Jean-Baptiste Lamarck) actualment és considerada errònia – les experiències dels individus no afecten els gens que transmeten a la seva descendència.[7] Altres teories incloïen la pangènesi de Charles Darwin (que incorporava aspectes tant adquirits com heretats) i la reformulació de la pangènesi per part de Francis Galton com a fet particulat i heretat.[8]

Genètica mendeliana i clàssica

La ciència moderna de la genètica troba els seus orígens en les observacions fetes per Gregor Johann Mendel, un monjo agustí i científic txec-alemany que dugué a terme estudis detallats sobre la naturalesa de l'herència en les plantes. Al seu article Versuche über Pflanzenhybriden ('Experiments sobre la hibridació de les plantes'), presentat l'any 1865 a la Societat d'Història Natural de Brünn, Mendel establí models d'herència per caràcters concrets de mongeteres i els descrigué matemàticament.[9] Tot i que no totes les característiques presenten aquests models d'herència mendeliana, el seu treball suggerí que l'herència era particulada, no adquirida, i que els patrons d'herència de molts caràcters es podien explicar mitjançant regles i ràtios senzills.

La importància de les observacions de Mendel no fou àmpliament compresa fins a començaments del segle XX, després de la seva mort, quan la seva investigació fou redescoberta per altres científics que treballaven en problemes similars. La paraula «genètica» per si mateixa fou encunyada l'any 1905 per William Bateson, defensor de l'obra de Menel en una carta que envià a Adam Sedgwick.[10] L'adjectiu «genètic» (derivat de la paraula grega "genno" γεννώ, "donar a llum") precedeix el nom; data d'abans de 1830 i fou utilitzat per primera vegada en un sentit biològic l'any 1859 per Charles Darwin a L'origen de les espècies.[11] Bateson promogué i popularitzà l'ús de la paraula "genètica" per descriure l'estudi de l'herència en el seu discurs inaugural a la Tercera Conferència Internacional sobre la Hibridació de les Plantes, celebrada a Londres l'any 1906.[12]

Després del redescobriment de l'obra de Mendel, els científics intentaren determinar quines molècules de la cèl·lula eren les responsables de l'herència. L'any 1910, Thomas Hunt Morgan argumentà que els gens es troben als cromosomes, basant-se en observacions de mutacions dels ulls relacionades amb el sexe de la mosca de la fruita.[13] L'any 1913, el seu estudiant Alfred Sturtevant utilitzà el fenomen del lligament genètic i les taxes de recombinació associades per demostrar i mapar l'alineament dels gens al llarg dels cromosomes.[14]

Les observacions de Morgan de l'herència lligada al sexe d'una mutació que provoca ulls blancs en Drosophila li permeteren formular la hipòtesi que els gens estan situats als cromosomes.

Genètica molecular

Tot i que se sap que els cromosomes són contenen gens, els cromosomes es componen tant de proteïnes com d'ADN; els científics encara ignoraven quin d'aquests elements era el portador de la informació genètica. L'any 1928, Frederick Griffith publicà el seu descobriment del fenomen de la transformació (vegeu experiment de Griffith): els bacteris morts podien transferir material genètic per "transformar" altres bacteris encara vivents. Setze anys més tard, el 1944, Oswald Theodore Avery, Colin McLeod i Maclyn McCarty utilitzaren aquest fenomen per aïllar i identificar l'ADN com a molècula responsable de la transformació.[15] L'any 1952, l'experiment de Hershey-Chase utilitzà marcadors radioactius per revelar que l'ADN era el material genètic dels virus; demostrant que l'ADN és la molècula responsable de l'herència.[16]

James D. Watson i Francis Crick resolgueren l'estructura molecular de l'ADN l'any 1953, utilitzant el treball de cristal·lografia per difracció de rajos X de Rosalind Franklin i Maurice Wilkins, que mostrava que l'ADN tenia una estructura de doble hèlix (és a dir, amb forma de tirabuixó).[17][18] El seu model de doble hèlix tenia dues cadenes d'ADN amb els nucleòtids apuntant cap endins, cadascun aparellat amb un nucleòtid complementari a l'altra cadena per formar el que sembla els barrots d'una escala de cargol.[19] Aquesta estructura demostrava que la informació genètica es troba en la seqüència de nucleòtids de cada cadena d'ADN. L'estructura també suggeria un mecanisme simple per la duplicació: si se separen les cadenes, es poden reconstruir noves cadenes complementàries basant-se en la seqüència de la cadena vella.

Tot i que l'estructura explicava el funcionament de l'herència, encara es desconeixia com influïa l'ADN el comportament de les cèl·lules. Als anys següents, els científics intentaren entendre com controla l'ADN el procés de la producció de proteïnes. Es descobrí que la cèl·lula utilitza l'ADN com a plantilla per crear un ARN missatger complementari (una molècula amb nucleòtids molt similar a l'ADN). La seqüència de nucleòtids d'un ARN missatger es fa servir per crear la seqüència d'aminoàcids d'una proteïna; aquesta traducció entre seqüències de nucleòtids i d'aminoàcids rep el nom de codi genètic.

Amb aquesta comprensió molecular de l'herència esdevingué possible una acceleració en la recerca. Un avenç important fou la seqüenciació de l'ADN de terminació de cadena, fet el 1977 per Frederick Sanger: aquesta tecnologia permet als científics llegir la seqüència de nucleòtids d'una molècula d'ADN.[20] El 1938, Kary Banks Mullis desenvolupà la reacció en cadena de la polimerasa, oferint una manera ràpda d'aïllar i amplificar una secció específica d'ADN d'una mescla.[21] A través dels esforços comuns del Projecte del Genoma Humà i l'esforç privat en paral·lel per part de Celera Genomics, aquestes i altres tècniques culminaren en la seqüenciació del genoma humà l'any 2003.[22]

Cronologia de descobriments notables

El quadre següent resumeix els esdeveniments més importants de la història de la genètica:

Any Esdeveniment
1859 Charles Darwin publica L'origen de les espècies
1865 Es publica el treball de Gregor Mendel
1903 Es descobreix la implicació dels cromosomes en l'herència
1905 El biòleg britànic William Bateson utilitza el terme genetics en una carta a Adam Sedgwick
1910 Thomas Hunt Morgan demostra que els gens resideixen als cromosomes
1913 Alfred Sturtevant crea el primer mapa genètic d'un cromosoma
1918 Ronald Fisher publica On the correlation between relatives on the supposition of Mendelian inheritance — comença la síntesi moderna
1923 Els mapes genètics demostren la disposició lineal dels gens en els cromosomes
1928 S'anomena mutació qualsevol canvi en la seqüència de nucleòtids d'un gen, sigui o no evident en el fenotip
1928 Fred Griffith descobreix una molècula hereditària que es pot transmetre entre bacteris
1931 Es determina que l'entrecreuament és la causa de la recombinació
1941 Edward Lawrie Tatum i George Wells Beadle demostren que els gens codifiquen proteïnes
1944 Oswald Theodore Avery, Colin McLeod i Maclyn McCarty demostren que l'ADN és el material genètic
1950 Erwin Chargaff demostra que les proporcions de cada nucleòtid segueixen algunes regles (per exemple, que la quantitat d'adenina, A, tendeix a ser igual que la quantitat de timina, T). Barbara McClintock descobreix els transposons en el blat
1952 L'experiment de Hershey i Chase demostra que la informació genètica dels fags resideix a l'ADN.
1953 James D. Watson i Francis Crick determinen que l'estructura de l'ADN és una doble hèlix
1956 Joe Hin Tjio i Albert Levan estableixen que, en l'espècie humana, el nombre de cromosomes és de 46
1958 L'experiment de Meselson i Stahl demostra que la replicació de l'ADN és una replicació semiconservativa
1961 Es determina que el codi genètic està organitzat en triplets
1964 Howard Temin demostra, emprant virus ARN, excepcions al dogma central de Watson
1970 Es descobreixen els enzims de restricció del bacteri Haemophilus influenzae, fet que permet als científics manipular l'ADN
1977 Fred Sanger, Walter Gilbert, i Allan Maxam, en treballs independents, seqüencien per primera vegada ADN. El laboratori de Sanger completa la seqüència del genoma del bacteriòfag Φ-X174
1983 Kary Banks Mullis descobreix la reacció en cadena per la polimerasa, que permet l'amplificació de l'ADN
1989 Francis Collins i Lap-Chee Tsui seqüencien un gen humà per primera vegada. El gen codifica la proteïna CFTR, la manca de la qual causa fibrosi quística
1990 Es funda el Projecte Genoma Humà per part del Departament d'Energia i els Instituts de Salut dels EUA
1995 El genoma d'Haemophilus influenzae és el primer genoma seqüenciat d'un organisme de vida lliure
1996 Es dóna a conèixer per primera vegada la seqüència completa d'un eucariota, el llevat Saccharomyces cerevisiae
1998 Es dóna a conèixer per primera vegada la seqüència completa d'un eucariota pluricel·lular, el nematode Caenorhabditis elegans
2001 El Projecte Genoma Humà i Celera Genomics presenten el primer esborrany de la seqüència del genoma humà
2003 (14 d'abril) Es completa amb èxit el Projecte Genoma Humà amb el 99% del genoma seqüenciat amb una precisió del 99,99%[23]