Epistemologia

L'epistemologia (del grec "epistêmé" ('coneixement, ciència'), i "logos" ('paraula, discurs', de forma derivada 'raonament'), també anomenada gnoseologia i en certs contextos teoria del coneixement, és la disciplina de la filosofia que s'ocupa del coneixement i de les seves limitacions.[1]

Abast

En particular, intenta respondre a les preguntes següents: "Què és el coneixement?", "Com adquirim el coneixement?", "Què sap la gent?", "Com sabem que sabem alguna cosa?", "Per què sabem que sabem alguna cosa?"

Gran part del debat en aquest camp s'ha centrat a analitzar la naturalesa del coneixement i com es relaciona amb nocions similars, com ara veritat, creença i justificació. També tracta amb les formes de produir el coneixement, així com de l'escepticisme cap al coneixement.

  • Tipus de coneixement: Un dels temes clau de l'epistemologia és destriar el coneixement autèntic del que no ho és, és a dir, establir criteris de veritat sobre les afirmacions sobre la realitat de manera que es puguin diferenciar les proposicions veritables de les falses. Aquests criteris serveixen per a establir graus i tipus de coneixement: des de la simple opinió al saber, passant per la creença i la hipòtesi raonable. Aquesta qüestió es lliga a la discussió sobre si hi ha una única veritat o grau màxim o, per contra, diverses alternatives poden conviure en pla d'igualtat (relativisme). Fins i tot hi ha qui nega la possibilitat d'assolir qualsevol coneixement (escepticisme).
  • Origen del coneixement: Una altra qüestió clau per a l'epistemologia és l'origen del coneixement, o d'on s'obtenen les dades que permeten articular el saber. La polèmica entre racionalisme i empirisme o l'idealisme s'han d'emmarcar dins aquest debat, ja que alguns pensadors sostenen que l'únic coneixement autèntic s'adquireix amb la raó; d'altres creuen que tot allò que no estigui validat per l'experiència no té sentit i alguns postulen diversos camins explicatius, uns de racionals però d'altres basats en el mite, en l'emoció o l'espiritualitat. Aquests darrers critiquen el paper de la ciència moderna, que s'afirma com l'única via segura per a transmetre la veritat, assegurant que cau en el dogmatisme que en altres èpoques havia tingut la religió o l'autoritat política.
  • Detecció del coneixement: La gnoseologia també estudia els criteris per reconèixer i estar segurs de la veritat, principalment l'evidència, el sentiment de seguretat sobre la certesa d'una proposició; un altre criteri, la intersubjectivitat, es defineix com la idea que una creença ha de ser acceptable per qualsevol subjecte racional per a ser admesa com a veritable coneixement.