Energia renovable

Panell captador d'irradiació solar. L'energia solar és un exemple d'energia renovable.

L'energia renovable és el conjunt de fonts d'energia que periòdicament es troben a disposició dels humans i que aquests són capaços de transformar en energia útil.[1] Teòricament són inesgotables, ja que majoritàriament provenen de l'energia del sol. Considerem que es regeneren, o es renoven, naturalment de manera més ràpida a la velocitat que les consumim. Alguns exemples en són l'escalfor solar, el vent, les marees i l'escalfor dins de la terra.

En general són fonts d'energia dispersa o molt poc concentrada, per exemple només un 5% de la irradiació solar és absorbida al sòl i encara menys, un 0,3%, és absorbida per les plantes. Moltes depenen de la geografia i del clima, de manera que no tots els sistemes de qualsevol tipus d'energies renovables es poden instal·lar a qualsevol indret. Una altra característica força general és que és aleatòria, és a dir variable i no controlable en el temps i també en l'espai. Això fa que sigui imprescindible l'ús de sistemes d'emmagatzematge d'energia, que la guarden a mesura que es genera, per un temps més o menys limitat, perquè sigui usada segons la demanda del seu consum.[1]

El 2006, aproximadament el 18% del consum mundial d'energia havia estat generat per fonts renovables.[2] Actualment a Catalunya les energies renovables representen el 2,8% de l'energia primària[3] i el Pla d'Energia de Catalunya 2006-2015 preveu que en 2015 aquest consum d'energies renovables es multipliqui per quatre. Greenpeace va presentar un informe a la Generalitat de Catalunya segons el qual es podria arribar al 100% de producció d'energies renovables l'any 2050.[4]

Classificació

Les energies renovables es consideren com a "energies alternatives" comparades amb el model energètic tradicional, tant per la seva disponibilitat (present i futura) garantida (a diferència dels combustibles fòssils que necessiten milers d'anys per a la seva formació) com pel seu menor impacte ambiental; tanmateix, en alguns casos aquest impacte pot ser molt gran, com el causat per l'"embassament de les Tres Gorges", finalitzat recentment a la Xina i que va propiciar el desplaçament de milions de persones i la inundació de molts km2 de terres.

L'any 2006, vora el 18% de l'energia consumida al món tenia el seu origen a una font renovable, el 13% provenia de la biomassa com la llenya. La hidroelectricitat ocupa el segon lloc en importància entre les fonts renovables amb la producció del 3% de l'energia consumida al món, seguida al tercer lloc per l'energia termosolar, que produeix aigua calenta sanitària, amb l'1,3%. La resta d'energies renovables com l'energia geotèrmica, l'eòlica, la resta d'aprofitaments solars i les derivades dels oceans com l'energia mareomotriu només van produir el 0,8% en conjunt.