Diftong

Un diftong és la unió de dues vocals que es pronuncien juntes en una mateixa síl·laba. A la majoria de llengües per tenir diftong una de les dues vocals ha de ser feble o tancada (I,U, o anàlogues).

Els diftongs es poden classificar segons les vocals que els formen, de tal manera que hi ha diftongs creixents (quan passa de vocal feble a forta) o decreixents; tancats (el segon element té un punt d'articulació més tancat que el primer) o oberts; i curts o llargs, quan en aquella llengua existeix quantitat vocàlica.

Les vocals que formen un diftong duren menys que quan apareixen separadament i es produeix un fenomen d'assimilació pel qual s'altera el seu timbre o sonoritat original.

El diftong en català

En català hi ha dos tipus de diftongs:

  • Creixents: Si la u o la i són a començament de mot o entre dues vocals. En aquest cas funcionen com a consonant. Per exemple: iogurt, ien, Laia, seuen.
  • En els grups qua, qüe, qüi, quo, gua, güe, güi, guo.
    • Primer element: i/u en posició inicial de mot + vocal, o bé i/u enmig del mot entre vocals + segon element: vocal.
  • Decreixents: Si la i o la u es troben al final dels grups ai, ei, ii, oi, ui, au, eu, iu, ou, uu. Per exemple: aire, eina boira..
Diftongs del català
[aj] aigua [aw] taula
[əj] mainada [əw] caurem
[ɛj] remei [ɛw] peu
[ej] rei [ew] teu
[ij] canvii [iw] niu
[ɔj] noi [ɔw] nou
[oj] coi [ow] pou
[uj] avui [uw] duu
[ja] iaia [wa] quatre
[jɛ] veiem [wɛ] qüec
[je] hiena [we] següent
[jə] feia [wə] aigua
[wi] pingüí
[jɔ] iode [wɔ] quota
[ju] iogurt

Per trencar un diftong en català s'usa un accent quan les normes generals d'accentuació gràfica de les agudes, planes i esdrúixoles ho permeten, i una dièresi quan no és així (exemple: pa-ís; pa-ï-sos).