Creença

Una creença és un judici de valor, idea o generalització mental no lògica ni raonada que es percep com a realitat i que pot haver estat instal·lada per l'experiència d'alguna vivència o per aprenentatge, no sempre amb consciència d'haver-la adquirida. Les creences més importants són les conviccions i els prejudicis.

Les creences poden provenir de dites populars, modes socials, es poden aprendre de membres de la família que també les tenen (pares, avis), poden ser instaurades per una autoritat, poden referir-se a una relació mental, etc.

Un exemple de creença pot ser que el natural és inherentment bo. I un altre que la veritat és única o que la lògica i les idees són l'única cosa que importa. Una persona que la tingui menysprearà les emocions i sentiments, rebutjant fins i tot els propis, a més de les persones amb altres idees i veritats.

Religions

En les religions monoteistes, hi ha la creença en l'existència de Déu associada en l'acceptació d'unes normes morals i uns judicis de valors propis de cada religió determinada.

Alguns creients religiosos accepten els postulats de la seva religió basant-se en la revelació divina, la tradició o perquè són conceptes evidents per ells. Tanmateix, diversos filòsofs han aportat arguments per justificar l'existència de Déu, com per exemple Sant Tomàs d'Aquino i René Descartes.