Ampelodesmo-Ericetum

En fitosociologia, associació que pertany a l'aliança Calicotomo-Cistion ladaniferi. És la brolla calcífuga de brucs i estepes amb càrritx de Menorca, l'única illa amb àrees silícies de les Balears.
Predominen el brucs (Erica arborea i Erica scoparia), secundats per les estepes (Cistus salviifolius, Cistus monspeliensis, per l'arboç (Arbutus unedo), per la murta (Myrtus communis) i especialment el càrritx (Ampelodesma mauritanica). Altres plantes més rares que la caracteritzen són:

  • Genista linifolia (als Països Catalans només es troba a Menorca, a la Selva i al Baix Empordà)
  • Centaureum enclusense (endèmica de Menorca, trobada vora s'Enclusa)
  • Asphodelus aestivus (espècie meridional que no es troba al Cistion continental)

Representa una segona etapa de degradació de l'alzinar sobre substrats silicis. La primera correspondria a una màquia d'ericàcies (Erico-Arbutetum), però si l'acció humana és més intensa, l'arboç i les espècies del Quercion ilicis perden llur importància. Aleshores les estepes i el càrritx colonitzen els espais buits on la llum penetra fins a l'estrat inferior.Es poden distingir dues subassociacions: