Algorisme

Figura 1. Visualització del Garbell d'Eratòstenes, un exemple d'algorisme per tal de descartar nombres divisibles i deixar-ne només els nombres primers

Un algorisme[1] (o, alternativament, algoritme[2]) és un conjunt finit d'instruccions o passos que serveixen per a executar una tasca o resoldre un problema. En la vida quotidiana, s'empren algorismes en multitud d'ocasions per a resoldre diversos problemes, com per exemple per posar una rentadora (conjunt d'instruccions enganxades a la tapa de la màquina), per tocar un instrument musical (partitures), per construir un aeroplà a escala (expressats en les instruccions), per fer trucs de màgia (passos per a fer el truc) o, fins i tot, per a fer receptes de cuina (passos de la recepta). Alguns exemples d'algorismes en les matemàtiques són l'algorisme de la divisió per a calcular el quocient de dos nombres, l'algorisme d'Euclides per a obtenir el màxim comú divisor de dos enters positius, el mètode de Gauss per resoldre un sistema lineal d'equacions, o com per exemple un algorisme que sumi els 'n' nombres primers.

D'una manera més formal, un algorisme és una seqüència finita d'instruccions realitzables, no ambigües, l'execució de les quals condueix a una resolució d'un problema. Aquesta definició es pot generalitzar des del punt de vista sistèmic, si se suposa que l'algorisme pot ser dissenyat per rebre i aprofitar una determinada entrada, donant com a resultat una sortida, que pot resoldre un problema determinat.