Alfabet català

L'alfabet català és la variant de l'alfabet llatí usada per a escriure la llengua catalana. Consta de les 26 lletres de l'alfabet llatí, algunes de les quals poden ser modificades per diacrítics. Actualment l'alfabet es compon de vint-i-sis lletres, més sis dígrafs (conjunts de dues lletres que representen un sol fonema).[1]

A més a més de les lletres, hi ha tres signes diacrítics: l'accent greu (`), l'accent agut (´) i la dièresi (¨), i alguns caràcters especials com el guionet (-) i el punt volat (·) de la ela geminada.

Lletres i ordre alfabètic

Aquesta versió és l'establerta per les normes ortogràfiques proposades per Pompeu Fabra i Poch i adaptades, posteriorment, per l'IEC i l'AVL:

GrafemaNom del grafema (IEC)Nom del grafema (AVL)PronúnciaRemarques
1A aa[ä], [ə]amb les variacions À, à
2B bbe[b], [β], [p]
3C cce[k], [s], [ɡ]
4D dde[d], [ð], [t]
5E ee[ε], [e], [ə]amb les variacions É, é i È,è
6F fefaefe o ef[f], [v]
7G gge[ɡ], [ɣ], [ʒ], [k]
8H hhacmuda o [h]
9I ii[i], [j]amb les variacions Í,í, Ï,ï
10J jjota[ʒ]
11K kca[k]només emprada en paraules d'origen estranger
12L lelaele o el[ɫ]
13M memaeme o em[m], [ɱ]
14N nenaene o en[n], [ŋ], [ɱ]
15O oo[ɔ], [o], [u]amb les variacions Ó,ó i Ò,ò
16P ppe[p], [b]
17Q qcu[k]
18R rerraerre o er[r], [ɾ]
19S sessaesse o es[s], [z]
20T tte[t], [d]
21U uu[u], [w]amb les variacions Ú,ú i Ü,ü
22V vve[b], [β], [v]
23W wve doble o doble ve[b], [β], [v], [w]només emprada en paraules d'origen estranger
24X xics o xeix[ʃ], [ks], [ɡz]
25Y yi grega[i], [j][2]només emprada en el dígraf ny, alguns cognoms o en paraules d'origen estranger
26Z zzeta[z]

Encara que no són lletres de l'alfabet, hi ha dos signes que reben un nom especial: la ce trencada i la ela geminada.

GrafemaNom del grafema (IEC)Nom del grafema (AVL)PronúnciaRemarques
Ç çce trencada[s]és una lletra modificada, una variació del la c
L·L l·lela geminadaele (o el) geminada[ɫɫ]representa una ela doble, amb el punt volat per distingir-la del dígraf ll

Dígrafs

El català té els següents dígrafs, dues lletres que representen un sol so:

GrafemaNom del grafema (IEC)Nom del grafema (AVL)PronúnciaRemarques
llela palatalele (o el) doble[ʎ]Consonant doble
rrerra múltipleerre (o er) doble[r]Consonant doble
ssdoble essaesse (o es) doble[s]Consonant doble
nyenyaene (o en)-i grega[ɲ]
qucu-u[k]Amb u muda seguida de e o i'
guge-u[ɡ]Amb u muda seguida de e o i'
ixi-xeix o i-ix[ʃ] o [ʒ]intervocàlic o després de vocal a final de mot
khca-hac[x]

Ortogràficament rr, ss i ix intervocàlic se separen en síl·labes diferents, a més de l·l.

El dígraf qu davant e, i té el mateix so que la c davant a, o, u, donant com a resultat la sèrie ca, que, qui, co cu. En altres casos, però, el grafema qu correspon a dues lletres que representen dos fonemes diferents, per exemple: quan, aquós, qüestió, aqüífer, etc. Igualment, el dígraf gu origina la sèrie ga, gue, gui, go, gu, i així mateix, hi ha casos en què el grafema gu representa dos fonemes: següent, pingüí, guant.[1]

El conjunt ix és dígraf des del punt de vista del català oriental (perquè la i és muda), però no ho seria si és considerat des del punt de vista del català occidental (on la i sí que es pronuncia).[1]

Existeix una controvèrsia a l'hora de considerar certs grafemes com a dígrafs: és el cas dels conjunts tg, tj, tx, tz i ig. Certs lingüístes, com Ruaix,[1] Alarcos Llorach,[3] Wheeller,[4] Mariner,[5] Mascaró,[6] s'inclinen per tractar aquests conjunts no com a dígrafs, sinó com a grups bofonemàtics: és a dir, consideren que són dos sons diferents. Eines com l'Optimot, per contra, inclouen aquests grafemes dins els dígrafs del català.

Antigament, s'havien fet servir altres dígrafs com el ch (so /k/ a final de paraula i de vegades a dintre; o a dintre, per tx, sobretot al País Valencià i en gal·licismes i castellanismes), il, yl, ly, yll (tots al principi representant dos sons -una semivocal i una lateral, alveolar o palatal- i després amb el valor de la ll actual); yn per l'actual ny; gu per g davant a; ff per f, ch per c, th per t, ph per f, aquests quatre dígrafs en cultismes, etc. També s'havien emprat grafies simples actualment abandonades, fora dels cognoms, com y per la semivocal i, després, per la conjunció copulativa, l per ll, g per gu davant e o i; x darrere vocal per ix, entre altres.

Nom de les lletres

Històricament, el nom d'algunes lletres ha estat diferent de l'actual, s'emprava: ef, el, em, en, er, es, itzeta/idzeta. També era diferent la pronúncia de la vocal d'algun dels noms de les lletres.

Antoni Rovira i Virgili va "condemnar"[7] els noms de les lletres de l'abecé a la castellana o la italiana (efe, ele, eme, ene, esse), i va donar-hi els noms tradicionals (ef, el, em, en, es), divergint en aquest punt amb Pompeu Fabra. Albert Rossich sosté[7] que l'opció normativa de Fabra (efa, ela, ema, ena) no era sinó una temptativa catalanització dels noms castellans seguint la fonètica del català oriental. Rovira indica que el timbre de la e era tancat en el nom de totes les lletres tret del de la er, que era obert.

L'alfabet català autèntic a través del temps

Lluís d'Averçó

(S. XIV)

Ullastra

(1743)

Antoni Febrer

(1804-1821)

Josep Pau Ballot

(1815)

Antoni Careta

(1901)

Marvà (1932)

Ruaix (1976)

Carles Salvador

(1951)

Valor

(1977)

Ferrer Pastor

(1994)

Proposició normativa
aaaáaaaaaaa
bbebebebebe (alta)bebe (alta)bebe (alta)
ccecececececececece
çce trencadaçece trencadace trencadace trencadace trencada
ddedededededededede
eeeéeeeeeee
fefefèfeféfefaefeefaefeef
ggegegegegegegegege
hhacáchachachhachachachachac
iiíiii (llatina)ii (llatina)ii
jjotajotajótajotajotajotajotajotajotajota
kkakacacaca
lelèlelélelaeleelaeleel
llelllleelléll
mememèmemémemaemeemaemeem
nenènenénenaeneenaeneen
nyenyñeeny
oooóooooooo
ppepepepepepepepepe
qqucucucucucuqucu
rererérerer (no èrre)erraerreerraerreer
sesesèsesésessaesseessaessees
ttetetetetetetetete
uuúuuuuuuu
vveu consonantveve (baixa)veve (baixa)veve (baixa)
wve dobleve dobleve doble
xxexxexxèxaxeixxeix o icsics o xeixics, xeixics o xeixxeix (o ics)
yno existeix (soles per a la ny)no existeix (soles per a la ny)no existeix (soles per a la ny)no existeix (soles per a la ny)no existeix (soles per a la ny)no existeix (soles per a la ny)no existeix (soles per a la ny)no existeix (soles per a la ny)no existeix (soles per a la ny)no existeix (soles per a la ny)
zze (no itzeta)zetazetaitzetazeta o idzetazetazetazetazetazeta o itzeta

Referències

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Ruaix i Vinyet, Josep. Català complet 1. Curs superior de llengua catalana. Moià: J. Ruaix, 1997, p. 41. ISBN 84-89812-09-8. 
  2. Gramàtica pràctica del Català. Apèndix Ortografia: els sons i les lletres. Barcelona: Teide, p. 3 [Consulta: 20 juny 2014]. 
  3. Alarcos Llorach, Emilio. Estudis de lingüística catalana. Barcelona: Ariel, 1983. ISBN 8434475030. 
  4. Wheeler, Max W. "Els Marges", 9, gener 1977, pàg. 15-17.
  5. Mariner, S. Estudis de llengua i literatura catalanes. XIV, p. 109-132. 
  6. Mascaró, J. Estudis gramaticals,1, p. 211. 
  7. 7,0 7,1 Ginebra i Serrabou, Jordi. Llengua i política en el pensament d'Antoni Rovira i Virgili. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006, p.211. ISBN 8484157717. 

Bibliografia